Balti kaitsekolledž
Logi sisse

Õppeinfosüsteemi kasutustingimused

Tingimused
Selleks, et õppeinfosüsteemi kasutada, tuleb NÕUSTUDA selle kasutustingimustega. Palun tutvu tingimustega ning vajuta kõige all NÕUSTUN.


Õppeinfosüsteemi kasutustingimused
Õppeinfosüsteem (edaspidi ÕIS ) on asutatud eesmärgiga tagada rakenduskõrgkoolide efektiivne, ühtne ja turvaline õppetöö administreerimine. Õppetöö administreerimine toimub vastavalt valdkonna õigusaktidele.

ÕISi eesmärgiks on tagada liitunud haridusasutustele (edaspidi Asutus) ühtne ja turvaline veebipõhine keskkond, mille kaudu hallata oma õppetööga seotud toiminguid ning pärida ja edastada õppetöö administreerimiseks vajalikke andmeid Sisseastumise Infosüsteemist ja Eesti Hariduse Infosüsteemile.

ÕISi, kui infosüsteemi, vastutav töötleja on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (edaspidi HITSA). ÕISis sisalduvate andmete vastutavad töötlejad on Asutused nende poolt töödeldavate andmete ulatuses. Asutuse andmete osas on HITSA volitatud töötleja võimaldades isikuandmete töötlemiseks kasutada ÕISi, pakkudes ÕISi kasutamisel kasutajatuge ja majutades ÕISis sisalduvaid andmeid oma serverites. ÕISi kasutajad on kõik füüsilised või juriidilised isikud, kes kasutavad ÕISi keskkonda.

HITSA ja Asutused kohustuvad kaitsma ÕISis töödeldavaid isikuandmeid ja nende privaatsust.

1. Üldtingimused
a) ÕISi kasutamiseks loetakse mistahes ÕISis asuva teabe või andmehulga kasutamist mistahes viisil või eesmärgil.
b) ÕISi kasutamine on lubatud vaid kõikide kasutustingimustega nõustumise korral. ÕISi kasutamine kinnitab kõikide kasutustingimustega nõustumist.
c) Asutusel on õigus kasutada ÕISi õppetöö administreerimiseks. Igale Asutusele tehakse ÕISi Asutuse alamkonto.
d) ÕISi kasutada sooviv Asutus peab saatma vastavasisulise allkirjaõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud taotluse HITSAsse.
e) Andmete hoidmise kokkulepe tuleb ÕISi põhimäärusest, mis asub aadressil https://projektid.hitsa.ee/pages/viewpage.action?pageId=5475900
f) ÕISi külastamine on lubatud vaid üldotstarbeliste internetisirvijatega (Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Opera, Safari jt.).
g) ÕISi külastamine eriotstarbeliste programmidega mis tahes eesmärgil on keelatud ilma HITSA eelneva kirjaliku loata. Eriotstarbeline programm on programm, mis ei ole mõeldud üldotstarbeliseks internetisirvimiseks või mille tööd ei kontrolli vahetult inimene. Eriotstarbelisteks programmideks loetakse muuhulgas scripte, roboteid ja automatiseeritud tööriistu või programme, mis ei ole mõeldud internetisirvimiseks.
h) ÕISi kasutamisel ei ole lubatud mistahes tegevused, mis häirivad või takistavad ÕISi kaudu teenuste osutamist, sh peab kasutaja hoiduma arvutivõrgu ja serverite ülekoormamisest.
i) Juhul, kui mõni kasutustingimuste säte on kehtetu vastuolu tõttu seadusega, siis ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste sätete kehtivust.

2. ÕISi konto loomine ja kustutamine
a) ÕISi konto luuakse isikuke Asutuse poolt. Konto loomiseks peab isik olema Asutusega töölepingulistes või muudes võlaõiguslikes suhetes või õppima Asutuses vastavalt Asutuse õppekorraldust reguleerivatele dokumentidele.
b) Õpilase kontod luuakse sisseastumise infosüsteemi või Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal.
c) Õpetaja konto luuakse Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal.
d) Süsteemi administraatori konto luuakse Asutuse poolt sisestatud andmete põhjal. ÕISi kasutusele võtmisel sisestab esimese Asutuse süsteemi administraatori HITSA vastavalt Asutuse volitatud isiku poolt esitatud avaldusele.
e) Konto kustutamiseks peab isik esitama taotluse Asutusele, kellega tema konto on seotud. Kontot ei kustutata, kui selle avatud hoidmisel on õiguslik alus (näiteks on konto seotud andmetega, mille säilitamise tähtaeg ei ole saabunud).
f) Peale Konto kustutamist ei ole võimalik ÕISi kasutada.

3. Isikuandmete kaitse
a) Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärk on isiku tuvastamine, isikuga seotud õppetöö administreerimine, sh isiku kaasamine õppetöösse ning seal soorituste lisamine ning õppetööga seotud dokumentide koostamine, Asutuste õppetööga seotud statistika koostamine.
b) ÕIS töötleb isikuandmeid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
c) Isikuandmete töötlemisel rakendatakse kõiki asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks.
d) Isikuandmete töötlemine ÕISis toimub üksnes üle turvalise ühenduse (https). Kasutajad autendivad ID-kaardi, Mobiil-ID või muu riigi poolt tunnustatud identiteedilahenduse ning Asutuse kontohalduse abil.
e) Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud ja juhendatud isikutel, vastavalt nende tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.
f) Isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.
g) Isikuandmeid säilitatakse vastavalt haridusasutustele kehtivatele normdokumentidele.
h) Kasutajakonto kustutamisel võivad isikuandmed piiratud aja jooksul säilida ÕISi varukoopias.
i) Kõikides isikuandmete töötlemise küsimustes või seadusest tulenevate õiguste teostamiseks peab pöörduma Asutuse poole, kelle õppetegevuse raames vastavaid isikuandmeid töödeldakse.

4. Töödeldavad kasutajaandmed
a) ÕISis töödeldakse isikuandmeid Asutuse poolt määratud koosseisus. Andmed on ÕISi sisestatud Asutuse poolt, päritud teistest infosüsteemidest või sisestatud kasutaja poolt isiklikult.
b) Õppuri andmetest töödeldakse ÕISis eelkõige isiku põhiandmeid (nimi, isikukood, sugu, kodakondsus, suhtluskeel), õppimise andmeid (sh sooritused, dokumendid), kontaktandmeid, esindajaid ning vajadusel andmeid eritingimuste kohta.
c) Õpetaja andmetest töödeldakse ÕISis eelkõige isiku põhiandmeid, Asutusega seotud töökoha andmeid ning õppetöö korraldamisega seotud andmeid.
d) ÕISis sisalduv detailne andmekoosseis avaldatakse RIHA-s ning on avalikult kättesaadav https://www.riha.ee/Infos%C3%BCsteemid/Vaata/ois
e) ÕIS on andmevahetuskihi X-tee kaudu seotud:
• Sisseastumise Infosüsteemiga (SAIS);
• Eesti Hariduse Infosüsteemiga (EHIS);
f) ÕISi külastusel kogutakse isikustatud andmeid millal kasutaja sisse logis ja millal tema sessioon lõppes.
g) Isiku poolt külastatud lehed logitakse vaid veebiserveri tasemel ning on seega isikustamata. Isikustamata tehniliste andmete töötlemisel ei ole ükski konkreetne kasutaja mingil viisil tuvastatav.

5. Andmete õigsuse tagamine, andmete muutmine ja parandamine
a) ÕISi esitatud andmete õigsuse eest vastutavad andmete esitaja ja andmete sisestaja.
b) Andmete muutmise õigus on Asutusel, isikul endal ja Asutuse volitusel HITSAl. Kõik andmete muudatused logitakse.
c) Andmete kandmisel ÕISi säilitatakse andmed kande tegija kohta ning kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.
d) Andmete parandamisel ÕISis fikseeritakse süsteemi logis paranduse tegemise kuupäev ja paranduse tegija.
e) Kande tegemisena ÕISis käsitletakse andmete lisamist, andmete muutmist ning kustutamist.
f) Iga Asutus sisestab ainult oma organisatsiooni andmeid.

6. Osalejate vastutus andmetöötluses
a) ÕIS on majutatud HITSA poolt hallatavates ja Eesti territooriumil asuvates serverites. Serverite ja ÕISi tarkvara hooldatakse jooksvalt ajakohaste turvavärskendustega.
b) HITSA vastutab ÕISi tõrgeteta töö ning vajalike arendustööde korraldamise eest, pakub infosüsteemi kasutajatuge, korraldab ÕISis sisalduvate andmete säilimise ja varukoopiate tegemise.
c) HITSA ei vastuta ÕISi tõrgete eest, mis on põhjustatud HITSA kontrolli alt väljas olevatest asjaoludest.
d) HITSA ei vastuta kasutajate poolt ÕISi sisestatud andmete ja dokumentide sisu eest.
e) HITSA võib töödelda kõiki ÕISis töödeldavaid isikuandmeid infosüsteemi kasutajatoe ja majutusteenuse pakkumiseks.
f) Asutused vastutavad Asutuse õppetööga seotud info haldamise, isikuandmete töötlemise nõuete täitmise (muuhulgas informeerimise kohustuse) ja andmesubjekti päringutele vastamise eest.
g) Asutusel on kohustus tagada Asutuse kasutajate rollide ja õiguste vastavus ning hoida ära volitamata isikute ligipääs ÕISile ja isikuandmetele.
h) Asutus vastutab enda antud rollide kaudu tekitatud kahju korral, mh andmekaitse nõuete rikkumise ja ÕISi toimimist kahjustavate tegevuste eest.
i) HITSAl on õigus ühepoolselt piirata või peatada Asutuse või kaustaja juurdepääs ÕISile, kui esineb reaalne või potentsiaalne oht ÕISi turvalisusele. Asutuse kasutajate juurdepääsu piiramisest või peatamisest teavitab HITSA viivitamata vastavat Asutust ning mõlemad peavad võtma viivitamatult kasutusele meetmed ohu kõrvaldamiseks.
j) Võimalikust andmelekkest teavitab HITSA 72 tunni jooksul kõiki kasutajaid oma veebilehel www.hitsa.ee ning e-posti teel konsortsiumi liikmete esindajad, keda andmeleke puudutas või võis puudutada. Lisaks teavitab HITSA Riigi Infosüsteemi Ametit ja Andmekaitse Inspektsiooni kohase intsidendiraportite vormi kaudu. HITSA võtab lisaks koheselt kasutusele kõik abinõud et välistada lekkinud andmete kasutamine mistahes moel teenuse kasutajate vastu.

HITSA asukoht ja kontaktid:
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
Akadeemia tee 21/ 1 ( IV korrus)
12618 Tallinn, EESTI

T: (+372) 628 5802
F: (+372) 628 5803
E: info@hitsa.ee
eten